СУ „Св.св.Кирил и Методий“- с.Синдел се включи в Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и да се адаптира професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Очаква се постигането на следните резултати:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

  1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
  2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Платформа на проекта: https://upraktiki.mon.bg

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)