Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ е едно от училищата, участващи в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участници от нашето училище са гимназистите от 11. и 12. клас от професия „Готвач“. Те ще получат възможност за практика в хотел „Интернационал“ в курортен комплекс „Златни пясъци“. Съвместните дейности вече стартираха с провеждането на инструктаж и запознаване с базата на петзвездния хотел. При приключване на проекта учениците ще получат сертификат и стипендия.

 

СУ „Св.св.Кирил и Методий“- с.Синдел се включи в Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и да се адаптира професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Очаква се постигането на следните резултати:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

  1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
  2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Платформа на проекта: https://upraktiki.mon.bg

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)