Планове и програми за учебната 2023/2024 година

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни 

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи и информация за нарушения 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Годишен комплексен план за учебната 2023/2024 година

План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 учебна година

План за контролната дейност ЗДУД

План за контролната дейност на директора за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за работна заплата

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2023/2024 година

Механизъм за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в училище

План за защита при бедствия на пребиваващите

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд на училището

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023/2024г.

Правилник за дейността на училището

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за кариерно ориентиране на учениците

Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностното развитие

Програма за осъществяване на взаимодействие на училището с родители

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма „Превенции за употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюн“

Планове и програми за учебната 2022/2023 година

Вътрешни правила за работна заплата

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси

Годишен комплексен план за учебната 2022/2023 година

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образованието  за учебната 2022/2023 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022/2023 година

План за дейността на комисията за организацията на спортните прояви

План за дейността на комисия за противопожарна и аварийна безопасност през учебната 2022/2023 година