Планове и програми за учебната 2022/2023 година

Вътрешни правила за работна заплата

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси

Годишен комплексен план за учебната 2022/2023 година

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството на образованието  за учебната 2022/2023 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022/2023 година

План за дейността на комисията за организацията на спортните прояви

План за дейността на комисия за противопожарна и аварийна безопасност през учебната 2022/2023 година