КОМПЮТЪРЕН КЛУБ „НА ТИ С ИТ“

Компютърният клуб „На ТИ с ИТ“ в СУ“Св.св.Кирил и Методий“, е създаден с цел усъвършенстване дигиталните умения на учениците – за търсене, сортиране, обобщаване и представяне на информация. Единадесет  петокласници се учат да създават документи и да работят със споделени такива в облачното пространство. Ръководителят на клуба Милена Желязкова – зам.директор УД, акцентира и върху принципите на общуването, спазването на етичните правила и опасностите в интернет пространството. По този начин се осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на учениците и към подобряване на резултатите им от учебната дейност.

Клуб „НА ТИ С ИТ“ е създаден по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Цялостната работа и изявите повишиха мотивацията им за участие в бъдещи проекти.

В края на обучението учениците получават сертификати, съгласно Eвропейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности, които ще бъдат раздадени след завръщането им в училище.

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/