Статия 1 Португалия

На 30.03.2022 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Кръгла маса, която е част от дейностите по реализация на проект „Интеркултурно взаимодействие в професионалното обучение“ с № 2020-1-BG01-KA101-078510, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Пред гостите на събитието бяха представени резултатите от проекта и бяха обсъдени откритите уроци, проведени от преподавателите, които участваха в курс „English language training for vocational teachers на Англоланг Академи – Скарбъроу, Великобритания. По време на Кръглата маса бяха дискутирани и приложенията на образователните методи по различните учебни дисциплини.На 09.03.2022 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе открит урок, който обединяваше учебните дисциплини Учебна практика по Кулинарни техники и технологии, География и икономика и Английски език. Урокът е част от дейностите по реализация на проект „Интеркултурно взаимодействие в професионалното обучение“ с № 2020-1-BG01-KA101-078510, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. По време на урока учениците разшириха своите географски познания за Великобритания, упражниха кулинарни термини на английски език и приготвиха английски ябълков пай. Сладкото изкушение беше оценено от гостите на открития урок. Урокът беше представен от двама преподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, които участваха в курс „English language training for vocational teachers, проведен в Англоланг Академи – Скарбъроу, Великобритания.На 07.01.2022 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе открит урок по Кулинарни техники и технологии – 11 клас. Урокът е част от дейностите по реализация на проект „Интеркултурно взаимодействие в професионалното обучение“ с № 2020-1-BG01-KA101-078510, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. По време на урока беше демонстрирана работа с две електронни образователни платформи – Падлет и Пликърс, които бяха част от обучителната програма на курс „English language training for vocational teachers, проведен в Англоланг Академи – Скарбъроу, Великобритания. Този обучителен курс преминаха двама от учителите на  СУ „Св. св. Кирил и Методий“.ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕРАКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ“

 № 2020-1-BG01-KA101-078510 , СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+ „

Успешно приключи двуседмичното обучението на двама преподаватели от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ село Синдел в Anglolang Academy – Скарбъроу, Великобритания.  Учебната мобилност бе реализирана по проект „Интеркултурно взаимодействие в професионалното обучение“, който се осъществи със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси и се финансира по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът е от ключова дейност 1 на сектор „Училищно образование“.

Обучението на учителите бе структурирано в три направления. Първото е свързано с методиката на преподаване, като учителите придобиха нови знания за управлението на динамиката в класната стая и за начините за мотивация на учениците. През двете седмици на обучение в Anglolang Academy, двамата учители от Синдел, усвоиха умения за работа с нови за България европейски обучителни електронни платформи и се запознаха със съвременни педагогически техники.

Второто направление от обучението във Великобритания бе свързано с разширяване на познанията в професионалната сфера за професиите, които се изучават в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ село Синдел – „Готвач“ и „Хлебар-сладкар“. Учителите обогатиха знанията си за традиционната английска кухня, европейските иновации в ресторантьорското оборудване, както и за съвременните техники в кулинарията, хлебарството и сладкарството. Наученото от тях ще бъде представено в часовете по професионална подготовка, като по този начин придобития опит на учителите, ще се мултиплицира в повече знания и по-голяма информираност на учениците.

Третото направление от обучението във Великобритания е свързано с разширяване на езиковите компетенции. Престоят в Anglolang Academy, даде възможност на нашите учители да комуникират и оперират със специфична лексика от професионалното направление, която не е застъпена в стандартните езикови курсове в България.

В дългосрочен план реализирането на проект „Интеркултурно взаимодействие в професионалното обучение“ ще доведе до постигане на устойчиви резултати от усвояване на новите методи и прилагането им в преподаването, подобряването на работата в екип, поддържане на връзки с чуждестранни колеги и партньори от други европейски страни, съвместна работа по e-twinning и партньорски проекти по „Еразъм+“, участие в нови проекти, свързани с мобилност на ученици и практика в Европейски ресторанти.