Училищни документи

График за консултации на учителите за първи срок на учебната 2023/2024 година >>

График за консултации на учителите за втори срок на учебната 2023/2024 година >>


Учебна година:  2021/2022

Вътрешни правила за работна заплата

Мерки за повишаване качеството на образованието

Годишен комплексен план

Етичен кодекс на училищната общност

План за квалификационна дейност

Вътрешни правила за организация на Административното обслужване

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностното развитие на учениците

План за работа на училищната комисия по охрана на труда, хигиена и състояние на МТБ

План за работа на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за осъществяване на взаимодействие на училището с родителите

Програма за превенции на употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюн

 


Архив Документи >>