Учебна година:  2020/2021

 

План-програма за действие за БДП за 2021 г.

Вътрешни правила за работната заплата в сила от 01.01.2021 г.

График за консултации на учителите по учебни предмети I-ви учебен срок

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01/01/2020- 31/12/2020 година>>

Бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01/01/2020- 30/09/2020 година >>

Бюджет 2020 г.

Заповед за определяне комисия за стипендии

Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии

Вътрешни правила за работна заплата

Насоки за работа в условия на COVID-19

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд на училището за учебната 2020/2021 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правилник за вътрешния трудов ред 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Писмо от РУО относно съвместна инициатива на Асоциация Дебати България и фондация „ЕкоОбщност“ за провеждане на ученически дебати относно климата.

Годишен комплексен план

Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностното развитие на учениците за учебната 2020/2021 година

Учебна година:  2018/2019

Годишен план 2018/ 2019 година >>

Годишен комплексен план 2018/ 2019 година >>

Мерки за повишаване качеството на образованието >>

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване на грамотността през периода 2018/ 2019 година >>

Дневен режим на училището >>

Правилник за дейността на училището >>

Програма за превенция на отпадането на деца от училището >>

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи >>

Стратегия за развитие за периода 2016/2017- 2020/2021 учебна година и план за действие и финансиране >>

Бюджет 2019 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01- 31/12/2018 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01/01- 30/09/2018 година  >>

Приложение 1 – Карта на услугите – виж повече >>

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги – виж повече >>

Приложение 3 – Добри практики – виж повече >>

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации – виж повече >>

Заповед за определяне на условия и ред за организиране на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение>>

Графици за провеждане на изпити- редовна сесия за учебната 2017/ 2018 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от 1 до 7 клас включително >>

Графици за провеждане на изпити- редовна сесия за учебната 2017/ 2018 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас включително >>

Графици за провеждане на изпити- редовна сесия за учебната 2017/ 2018 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас включително ново>>

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01/01- 30/09/2017 година >>

Концепция за развитие >>

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ >>

Бюджет 2017- разгледай тук >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода -01/01/2017 – 30/06/2017 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета- разходи за месец 06/ 2017 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01/2017 – 31/03/2017 година- разгледай тук >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01/2016 – 31/12/2016 година- разгледай тук >>

Бюджет 2016- разгледай тук >>

Бюджет 2016- разгледай тук >>

Отчет за бюджет 2015- разгледай тук >>

Бюджет 2015- разгледай тук >>

Бюджет 2015- разгледай тук >>

Етичен кодекс- разгледай тук >>

Седмична програма- разгледай тук >>

Спортен календар- разгледай тук >>