Административни услуги

Наименование на административната услуга

Процедура

Образец на заявление

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Инфо 138-преместване на ученици в държавните и общински училища Заявление_преместване.pdf
Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училищa

Заявление 1 клас.pdf

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места, определени от държавния план – прием Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища, профилираните и професионалните гимназии, обединените и средните училища на места, определени от държавния план

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища, в XI клас в непрофилираните училища, профилираните и професионалните гимназии и средните училища на места, определени от държавния план – прием Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места

Издаване на диплома за средно образование инфо 141- Издаване на диплома

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити инфо 147 – издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити инфо 148 – издаване на служебна бележка за допускане ДЗИ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи инфо 153- Издаване на дубликати

заявление_дубликат_основно.pdf

заявление_дубликат_средно.pdf

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация инфо 154- Издаване на удостоверение за проф.обучение и свидетелство за проф.квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Инфо 143- Издаване на удостоверения за валидиране

заявление валидиране.pdf

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на европейско приложение на

свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

инфо 156-Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

инфо 156-Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование