Училищни документи

Годишен план 2018/ 2019 година >>

Годишен комплексен план 2018/ 2019 година >>

Мерки за повишаване качеството на образованието >>

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване на грамотността през периода 2018/ 2019 година >>

Дневен режим на училището >>

Правилник за дейността на училището >>

Програма за превенция на отпадането на деца от училището >>

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи >>

Стратегия за развитие за периода 2016/2017- 2020/2021 учебна година и план за действие и финансиране >>

Бюджет 2019 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01- 31/12/2018 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01/01- 30/09/2018 година  >>

Приложение 1 – Карта на услугите – виж повече >>

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги – виж повече >>

Приложение 3 – Добри практики – виж повече >>

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации – виж повече >>

Заповед за определяне на условия и ред за организиране на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение>>

Графици за провеждане на изпити- редовна сесия за учебната 2017/ 2018 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от 1 до 7 клас включително >>

Графици за провеждане на изпити- редовна сесия за учебната 2017/ 2018 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас включително >>

Графици за провеждане на изпити- редовна сесия за учебната 2017/ 2018 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас включително ново>>

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01/01- 30/09/2017 година >>

Концепция за развитие >>

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ >>

Бюджет 2017- разгледай тук >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода -01/01/2017 – 30/06/2017 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета- разходи за месец 06/ 2017 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01/2017 – 31/03/2017 година- разгледай тук >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01/2016 – 31/12/2016 година- разгледай тук >>

Бюджет 2016- разгледай тук >>

Бюджет 2016- разгледай тук >>

Отчет за бюджет 2015- разгледай тук >>

Бюджет 2015- разгледай тук >>

Бюджет 2015- разгледай тук >>

Етичен кодекс- разгледай тук >>

Седмична програма- разгледай тук >>

Спортен календар- разгледай тук >>